Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotkoorts en Roodeloop. 19

„ en is hy geteekend,, 100 moet ik dog gaen, „ en dan kannen my de Geneesmiddelen ook „ het leven niet geven. Dit Vooroordeel had zoo „ veel indruk op zyne zwakke herffens gevat „ dathy volftrekt niets verder wilde gebruiken, „ nemaer den vryen teugel aen zyn eigenzinnig„ heid gaf; waer door het ook gebeurde, dat „ het Smetgift tyd had, zig in de vloeibacrc „ vogten in te Dorpen, en een ontaerding in de „ zelve te weeg bragt, die van zoodaenig gevolg „ was, dat hy den twaefden dag den tol aen „ de Natuer betaelde; die mogelyk buiten dat „ ( uit aenmerking van zynen jeugdigen ftand ) „ nog vele jacren had konnen leven. In het „ zelve lotgeval bragt hy zynen oudfien Zoon, „ die insgelyks zyn voorbeeld volgde, en niet „ minder dan hy den negenden dag fiierf."

Uit dit enkel voorbeeld, *t welk ik egter met zoo een verbaezend -aental kon vermeerderen, dat men waerlyk zou verfchrikken 't zelve te lezen, zal ider genoegzaem zien, wat diepen wortel dit domme Vooroordeel niet onder den gemeenen Landsman heeft gefchoten.

De Zelfsmoord word in onze en andere landen als een der afschuwelykhe misdaeden voorgeftelt, en zelfs in voorige dagen, om 'er het nageheugen nog lehrikkelyker van te maeken, wierden de doode Rompen op een misagtelyke wy-ze behandelt. Zou nu, wanneer men een klein

Sluiten