Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotkoorts en Roodeloop. 343

de lichaemen dan de Zon; bovendien hangen eenige Logtverhevelingen, als Regen , Mift, Sneeuw, Hagel grootelyks in den Dampkring van dit Land, het geen men voornaementlyk des Winters belpeurt. De Logtverhevelingen, Meteora, welke onzen Dampkring uitmaeken, zyn water agtige, vuerige en lugtige; de wateragtige Zyn Regen, Sneeuw, vogtige Uitwaeflèmingen, Mift en Douw. De vuerige zyn Donder, Blixem, Noordligten &c., en deze hebben veel vermogen op de gillende Vogten en veel ander zaeken meer; En de zelve zyn ook van groote uitwerking op den Dampkring, en door middel van dezen, op de lichaemen dér Menfchen, zoo als veel-al de teerdere en aendoenelyke geftellen, eer den Donder uitbarft, min oft meer in hun Lichaemen ontwaer worden.

De Winden zyn naer hunne byzondere eigenIchappen ook heilzaem oft nadeclig; doordien zy door hunne voordftuwende kragt, den warmen Dampkring van ons afdryven, en dien met hunne koude vervangen, en de ongevoelige Uitwaeflemingen verminderen oft geheel beletten.

Den Wind in het algemeen befchouwt, is eene zekere fterke beweging oft voorddryving van eenig gedeelte van den Dampkring; Seneca. (afzegde daerom: Ventus, eft Aèr fluens. Zy vcrfchillen zeer veel van eikanderen, door de

(u) Lii. 5. Qutftlon. Naturah

Sluiten