Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotkoorts en Roodeloop. 25

een ftoftèlyk wezen als de naefte oorzaek in de Koortfen erkent, (a) en deze leerwyze is naderhand door zynen beroemden uitlegger, den Baron van Zwieten, op zulk aennemelyke gronden verder verklaert, dat mogelyk voor kort in geheel Europa, nog weinig oft geen Geneesheer aengetrofien wierd, die niet deze lecrftellingen voor' een waerheid hield. Dog van onze dagen zien wy eenen beroemden Hoogleeraer, naementlyk den Heer Cüllen , (b) welken regelrcgt tegen deze aengenome leerwyze zig aenkant, ja zelfs in tegendeel tragt te bewyzen, dat de naefte oorzaek van Koortfen in geen ftoftèlyk wezen kan beftaen ; nemaer moet afgeleid worden aen een krampagtige beweging, in het uiterftc Vaetgeftel, veroorzaekt door zekere indrukkinge van zwakheid op de Zenuwen zelfs: Waer uit hy verder wilt afgeleid hebben de gevolgen van koude, hitte, zweet en andere zenuwagtige toevallen meer, die men in de Koortfenwaemeemt.

"Tis mijjlhien , \egt hy ,(c) niet zeer moeilyk te verklaeren, waerom den ftaet van zwakheid eenige toevallen van koude voordsbrengt; maer men kan niet begrypen, vervolgt hy, Cd) hoe

Ca) Comm.in Jphor.Bq-EULH.Tom. 2. Apb. 571. 575". 58c.

(b) Inftitut. de Méd. pracl. Tom. 1. pag. 15, 16, 17.

(c) Lib. Cit. Tom. 2. pag. 18. 19. (dj Bid. §. 40.

Sluiten