Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 ' Aenmerking over de

middel een Aderlaeting \al doen, om geenen oogenblik te verliezen, op dat de zondige Stof geen gelegentheid mogt hebben, van in het Bloed over te gaen. Om naderhand dien gedugten doorloop voor te komen, die anders by verwaerloozing van het zelve Middel, zoo gewillig en gemeen by een beginnende Rotkoorts zig voordoet, en den welken Hippocrates (a) zoo zeer gevreeft, en meeft-al voor doodelyk heeft verklaert.

Tot dus verre den ftaet en oogenblik wel onderfcheid hebbende, waer in de Braekmiddels met het befte gevolg konnen voorgefchreven worden , thans blyft nog overig te melden, dat men by dezen toeftand wel nouwkeurig moet agt geven op den Aenwas, en Gevolgen der Ziekte zelfs; en wanneer dit wel zal overweegd zyn, zal men bevinden, dat 'er eenen zekeren graed van Koorts, en een getal van dagen moet wezen om de vereenigde Smet-giften, welke in 't Bloed zyn overgegaen,te bereiden, en tot ontlading te fchikken; waerom ook alle hevige Koortfen in dry tydperken dienen afgedeelt te worden, als Prikkeling, Koking en Ontlafting.

'Tis zeker, dat de Natuer, wanneer een vyandige Stof in deszelfs vlooibaer wezen is overgegacn, eenen zekeren bepaelden tyd wilt heb-

(a) Epedm. Lib 1.

Sluiten