Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotkoorts en P^oodeloop. 357

dikwils in 'theginfcl, dog het laetftemeeft ineen verder gevoorderd tydperk der Ziekte.

Tot de Genezing van het eerfte worden vereifcht alle de Middelen, die wy hier voren pag. 205. by den ontftekings Toeftand hebben opgegeven , waer by men nog te gelyk de Ontlaftmiddelen No. 30. oft 59., de verkoelende Klifterien No. 105., en het baeden met Azyn en warm Water, ah hy pag. 210. is gemeld, van het grootfte voordeel zal bevinden. Dog wanneer ai het opgemelde geen hulp aenbragt, dan zal men tot het Middel No. 47. om het onderhalf ure een Lepel overgaen; waer van ik in hardnekkige Gevallen , na dat de opgemelde Middelen den toon mcrkelyk hadden verflapt, de fchöonfte uitwerking heb gezien. Wierden in het tweede Geval, doordien het Darm-canael voor 't grootfte gedeelte zyn veerkragt had verloren, de Scybala, oft verharde Drek-ftoftèn door hun uitzettinge , in het zelve wcderhouderi; dan zullen zagte en gerriaètige vryvingen op den Buik meermaeien daegs herhaeld, de geeftryke Stoving No. 73., de Klifteer No. 16., en het Middel No. 47. de befte hulp verfchaften, waer by men het gebruik van een glasken goeden Wyn mede van groot nut zal bevinden.

F. Hoffmann (a) zegt: Dat in hardnekkige Conftipatie, de Confeétio Hamech met den Ung.

(a) La Mêdécine Raifonnée. Tom. IV. pag. 348.

Sluiten