is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de koortsen in't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotkoorts en Roodeloop. 255

Niets verdient ook meerder de aendagt eens Genees- oft Heel-heer, clan dat hy op het zorgvuldigfte en het ftriktfte aenbeveelt, dat noit een oogenblik de Afgangen in de Vertrekken des Lyders zullen mogen blyven ftaen ; want niets is zoo vergiftig voor de Gezonde, en zoo verderflyk voor den Zieken, dan den reuk der Afgangen, waerom men zelfs in den Zomer naer iaer ontlafting fpoedig de Deuren en Venfters zal openzetten , en in den Winter door den Waeflèm van Azyn, oft het aenfleken van Buskruid den ftinkenden Dampkring doen verbeteren; daerenboven zal men ider reize de Afgang-potten door fchoon water laeten afwaflen, de Oppaflèrs wel fuengelyk gebieden , de Afgangen in diepe kuilen te begracven, en die telkens met aerde te bedekken.

Door het aenfleken van Jenever-beziën, Buskruid en voor al Waeflëm van Azyn, kan men den reeds bedorven Dampkring op een vermogende wyze in de Vertrekken verbeteren. Het dikwils befprengen met Azyn en wel namentlyk in den Zomer, is ook zeer vermogend, en brengt den Lyder geen geringe verkwikking aen, maer Azyn op een ' komfoor door geducrige koking in Waeflëm te laeten vervliegen , zoo als vele gewoon zyn te doen, komt my zeer fchaedelyk voor, om reden dit den Dampkring, voor al by warm weder te veel verhit en bezwaert, daer integendeel een Lyder niet anders van noode heeft dan