Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *9 )

merkwaardige byzonderheden waar toe myne Astrohgifcbe ontdekkingen aanleiding hebben gegeeven, moesten nagefpeurd worden met betrekking tot het onder werp, welke tegenwoordig de ho >f\,« zakelyke taak van myn Staats-Pen zal gaan uitmaken; men kan ondertusfchen na de regelen der voorzegkunde niet aileen, maar voornamelyk na het voorfchrift van het Geheimboek van de Perfiaanfche Minerva, waaraan ik my altyd beftiptelyk gedraagen zal, voorlopig berichten, dat alhier geduurende de Maand July ongemeene omwentelingen in het (laats bewind ftaan voor te vallen verzeld van zodanige verbazende gebeurtenisfen die noodzakelyke en groote invloed op het politicq Systhema van Europa kunnen te weeg brengen en waardoor de verkiezing van een Roomsch Koning in het huys van Oostenryk denkelyk zal worden vertraagd: een zoo ontydig als overhoopt fterfgeval van een machtig Potentaat kan zomtvds daar van de beweegende oorzaak zyn, door de ondervinding zal wel haast deeze wankelbaare voorzegging nader 'ontwikkelen. Het gelust my onaangezien de negte gedachten welke zommige voorbaarige Menfchen van de Astrologie hebben opgevat, ter verdediging van die verfmaade Weten fchap in dit eerfte fluks van myn maandwerje gebruik te maken van een kluchtig Boerengefprek, dat ik aan de Starrenhemel ontdekte , onlangs over de verwarde toefhand der zaken van dit werelddeel tusfchendiij landbouwers op het veld voorgevallen te zyn, en die de narurelyke eenvoudigheid der Dorplingen onbewinpeld vertoond, waar om ik ten gevalle van zulke zoort van Leezers die de fcherts beminnen, in die niet onaartig Boerengefprek hier plaatfenzal, het begon aldus.

Jaap. Wel Kneelis bad jy wel gedacht dat die ver¬

bruide Historie met de Patronen zoo vry afgelopen zoude neb. ben?

Knelis. —— Wel neen ik maat! wie drommel kon dat droomen, en zeeker ook zoo de Pruisfifche krygersniet net van pas waren toegefchoten zoude het miferabel raar in dat LnJ hebben toegegaan.

Louw. — Gy vat de knoop daar goed maat Kneelis, het is kwaaj kersfen met de nieuwe Frerik te eeten , want hy O 3 gooyt

Sluiten