Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3<5 )

kunnen houden, want list van bedekte vyande, toost voor da

wac'^t van oprechte vrinden voyken.

Knelis Dat is recht na myn zin maetjs, dsn zullen die fnaaken; geen gietertjes meer durven maaken, om een paar ouwe •Bondgenooren die byna honden veertien Ewen —— ryd my de bolwurm! ik meen over de honderd veertien Jaren, zaam als bes-» dge vrienden leefden, om tot heur eigenbelang onder dat ouwe broeifchap krakeel tezaayen en tot bejerf van heur beider landen, volk met malkaar te doen hair ballen.

Lcuzv. Wel geraaden maat Knelis! gy vat de kneep byfter wel, want dit drie dubbel verbond is by Loo een moordpriem in bet hart van deeze vuurftookers, om dat hoe fraay ze o >k de cyfFerkunst verdaanzv altyd by 'c optellen van de fom bevinden zullen dat ze drie machten op haar huid krygen in plaats van een die zy mogten aanranden.

Jaap. Kosteiyk! —— Kosteiyk dat is Foon na werk; mag ik jouw nu beleeft vragen, ^hier nam hy zyn hoed af) wat bier 'er in de Brouwery van Poolen getapt word?

ouïv. Om de waarheid te zeggen Jaap neef, niet dan Scharbier, dan het ziet 'er in dat geplakt Ryk zeer verwilderd uit, want daar worden ook al 1J afrotten gevonden die den baas wiilen fpeulen zoo dat de eene party zig voor' Rusland en de andere voor Pruisfen verklaard. dog verre de meeste onder de welmeenende zyn Pruisaschgezind dat haar ook geraaden is, willende Poolen geen Haven worden, en heur goede, vorst geen, Keuning zonder een duim breed land zyn.

Kne lis. En wat nieuws is 'er in Zweedenl

Louw. Daar gaat het tegenwoordig ook hollebollig toe ,want den Adel die aldaar ook een vertoning maaken van Patronen te willen zyn,flaan het voordel van de Keuning plat of om een Aftie van zekerheid met heur pooten te onderteikenen, waar^y de vorst parmislie krygt om oorlog of vreede te kunnen maaken, wanneer het hen goeddunkt; maar terwyl de Edelknaapen niet willen dat de keuning op zyn eigen houtje zonder toedemiïiing van de vier orriens (want de boeren onze maats hebben daar ook wat te zeggen) zulks doen zal3 zqq zyn zommige van

dee-

Sluiten