Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BRIEF.

5

ftenftam, int welke pavid, salomo, en zyne opvolgers oorfprongelyk waren, geheeten. Deze fehi i ring des ryks viel voor in 't jaar der waoreld 3029. Het Köningryk van Israël hield 254 jaaren ftand, toen deszelfs meefte inwooners na Asfyrie wierden weggevoerd; en 133 jaaren laater nam ook 't ryk van Juda een einde , door de Babyhnifchegevangenis. En toen na verloop van 70 jaarer de Perfifchc Koning cYRus vryheid gaf aan alle deIsraeliteB,die in Asfyrie en Babylonie waren,om weder naar hun land te trekken, zo hebben flegts de meefte uit de fiamme Juda van die vergunning gebruikt gemaakt; van daar, dat alle de wedergekeerden, van welken ftam ook, de gemeenen naam van Jooden verkregen, en tot heden toe behouden hebben , zelfs die buiten dit land woonden. Dus ziet ge by welke gelegenheid de benaming van *t Joodfche land (*) aan dit gewest gegeven is. De Binnenjordaanfche landftreek oudtyds Kanaan geheeten, wierd ten tyde van ] es us en de Apoftelen in drie landfchappen verdeeld, Judea 't zuidelykfte, Samaria'X middelde, en Galilea 't noordlykfte; en al wat ten ooften van gemelde rivier lag, wierd de Ovcrjordaanfche landftreek of Perea genaamd. Na verloop van ruim 15 eeuwen zedert de inneming van Kanaan, is 't Joodfche land verwoest door de Romeinen, omtrent 70 jaaren na christus geboorte, en de Jooden over de meefte deelen der wae-

reld

(*) Mark 1 5- Hand. x.- 39.

A 3

Sluiten