Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qüö B.XR.ICHT VAN

fchap waaijen, zyn de Oofte-, Noord-Oofte-; Noorde-, Noord-Weste-en Weste winden , welke allen koel, en volgens het getuigenis van Hypocrates de allergezondfte zyn; de zelve worden door de hoogte of digtheid der bosfchen, welke hier en daar in bet Landfchap verfpreid liggen, g'enzints belet de nuttige en voor de gezondheid der Ingezetenen zo voordelige beweging des dampkrings tc veroorzaken.

Menigvuldige firoomen en kleine rivieren doorfnyden de oppervlakte van het Landfchap, welke allen op of naby de verhevenfte plaatzen van het Landfchnp geboren, in verfchillende -richtingen aan alle zyden naar buiten uitwateren; zommigen ontlasten zich in de Noordzee, een gedeelte van de Provincie Stad en Lande doorlopen hebbende: terwyl anderen op onderlcheidene plaatzen naar de Provincie Overysfel afwateren. Alle deze firoomen hunnen oorfprong hebbende in regen of fneeuw wafr, het geen van de hoogten afloopt, ginds en elders beneden eenen uittocht zoekt, begunstigen grotelyks de gezondheid der Ingezetenen, terwylze door hunne gedurige afvlietingen aanhoudend ververscht worden, de lucht verkoelen en verfrisfen, en door geftadige bewegin£en buiten bsderf en flank gehouden worden, en allerlye

vuiligheden met zich naar zee afvoeren.

De roeesten dezer rivieren bevatten helder zuiver water, aangezien de oevers en gronden, langs en óver welke het zelve loopt, meeftal zandig zyn; in eenige flooten en beeken echter is^de grond of bodem oerig leem en rosachtic van kleur; het water deeze kleur aannemende,

* heeft

Sluiten