is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige bibliotheek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ior )

zing der urethra gefchiedde, dus werd de pis ontlast , de gonorrhoea herftelde zich , en werd op de gewoone wyze behandeld en genezen. Weinig tyds hierna kreeg de lyder , die nergens anders een venerisch ongemak had, eene hevige pyn met eene exoftofis op 't borstbeen, die door de kwik binnen vyf weeken volkomen weggenomen werd: waarfchynlyk was door het kwetzen der urethra by 't inbrengen van den catheter, het gift opgenomen. Een ander dergelyk voorbeeld wordt hier nog tenbewyze bygebragt. De Schryver ontkent geenzins, dat niet fomtyds eene gomrrhoa met byna dezelfde toevallen , als in de venerifche plaats hebben, door andere oorzaaken kan worden voortgebragt: hy heeft dezelve ia honden en in hengften niet zelden waargenomen, ook by getrouwde lieden, die voor 5t overige gezond waren; en om zich hier van nog beter te overtuigen , fpoot hy in zich zeiven eene ontbinding van 't alcali polatile cauflicum, dat eene allerhevigfte pyn verwekte, en alle de toevallen van eene gonorrhoea , die fes weeken lang duurden, reeds den

volgenden dag tc wege bragt. De verandering

in de kleur der ftoffe is geen bewys van beterfchap, dezelve blyft dikwils tot op 't laatst toe haare groen-geele kleur behouden: de beste tekenen zyn, dat de lyder geen branding meer in 't wateren gevoelt, fti het zelve naar welgevallen kan uitftellen,

dat