Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99 >

dat hunne krachten te boven ging. -- Voorts verdiende de aanlegging en bouw der fcholen de op nerking des Geneeskundigen Staatswezens; — de ruimte, — het verwannen der vertrekken, — de zindelykheid verdienden behooriyk geregeld te worden. — 'Er verdiende meer'opmerking op het Zedelyk karakter der Schoolmeeliers en mcefteresfen genomen te worden, — de jongens moetien van de meisjes gefcheiden cn deze van een meefter, -— gene van ene meeftres onderwezen worden. — De fchoolftraffen yereisfehen ook bepaling, — en byzonder moet 'er tegen de zelfsbevickking een ondeugd in de fchoolen zo gemeen , alleryvrigst gewaakt worden.

Dc ligchaams beweging moet in het plan van opvoeding ene voorname plaats beflaan. De Gym- , nastica der Ouden verdiende weder in onze fcho-, len te worden ingevoerd ; — daar Geneeskunde leert., hoe veel 'er van de beweging des ligchaams

ten opzichte der gezondheid afhange. Het

Staatswezen moet dus de fpelen, die in ligchaams beweging beftaan, regelen — en naar den yer« fchillenden ouderdom der kinderen op de fcholen doen inftellen, — en daarby altyd de zekerheid en

veiligheid der jeugd in het oog houden Het

onderzoek dezer gewichtige frobkmata is het onderwerp des tweeden Deels. ,

G 2 Het

Sluiten