Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'AanhangfeU

353

van dezelven. Wij vinden deeze daaden anngefchree*

ven en verhaald in de leevensgefchiedenisfenvan jesus en de Apostelen. En nu twijfelt l e s s i m g aan de waarheid deezer wonderwerken. Hoe toch kan een Kristen dit betwijfelen , daar zelfs een Jood en een Heiden het voor waarachtig houdt ? Ik zal geene getuigenisfen van Jooden en Heidenen aannaaien; men kan ze vinden in de Meletetnata Leidenfia van witzius; Disfert. VI: qute eft fecunda de miraculis Jefu, §. XXI. XXII. XXIIL in dc Opera Omnia joh, alph. turretini, T. I. Disfert. de miraculis §. LI. in de Opuscula Theol. Philof. Philtl. S. IVerenfelfti, T. I pag. 85, 86. en in de Aantekeningen van joh. clericus op her. gefchrift van h. grotius, de Kerft, Relig. Christ. Lib, II. §• V. num. 1 , 3, 3-

Lessing ontkent wel niet, dat deeze daaden zijn voorgevallen, maar hij twijfelt er aan, of men haare egtheid thands wel meer bewijzen kan ; hij twijfelt er aan, of het gene van de wonderwerken van jesus en de

Apostelen verhaald wordt, wel waarachtig is. Is dit

niet waarachtig , kan dit thands niet meer beweeaen worden , dan is het gedaan met alle gefchiedkuudige waarheid. Wat zal ik dan gelooven van de Hiftorie der grieken eu romeinen? vind ik in dezelve voorvallen en gebeu. renisfen, die mij niet zeer waarfchijnlijk voorkomen, of tegen de borst liggen, wech dan met dit onwaarfchijnlijke, dat mij zo zeer tegen ftaat. Wat zal ik dan gelooven van de roemruchtige daaden, die de gefchiedfchrijvers verhaaien van een' alexander en vaneen' julius c;e* ar? weinig er van kan misfehien waar zijn: het meeste is twijfelachtig. En de Hiftoriefchrijvers hebben ons wat »p de mouw gelpeld. -—- Maar raag ik zo handelen, zo

Sluiten