is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£34 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis:

XVI.

SE UW.

kracht, en van zuivere waarheidkunde. Eene duidlijke en bevatlijke voordragt der leer veraangenaamt het gebruik van 't zelve niet weinig, terwijl de hoofdpunten van het kristendom allerwege fchriftmaatig worden voorgefteld.

De tweede Stelfelfchrijver, welken wij opgenoemd hebben, is andreas gerard hijperius, of van yperen Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te marpurg. Deeze geleerde man heeft onder zijne Schriften nagelaaten een werk, getijteld: Methodus Theologie. S. pracipuorum christianareligionis locorum commumum lïbrï tres. Jammer is het, dat 't zelve onvolledig en niet voltooid is: de dood overrompelde hem te midden van den arbeid , dien hij er aan befteedde;

vol-

ri quoque meretur moshemius 1.1. VII pag. 42. Et aluid ex hoe malo nafcebatur raalum. Seculo decimo et feptimo vitiofa Symbololatria altas adeo in animos multorum Theologorum inter lutheri aüleclas demiferat radices , ut Iibros fyrnbolicos ex divino inflatu effe conferiptos, et eandera fere cum litteris facris habere auctoritatem, proiiterï non vererentur. iHoc vitium, hoininibus Pontificiis inepta fuperfthïone infectis, dignum , imprimis perfpexit et palam reprehendit fcholasticarum argutiarum objurgator acerrimus, eruditisfimus spenerus, qui feculo occidente de ecclefia Lutkeranorum reformauda decus non minimum meruit. Ast eum, proh do • lor! in his displicuiiïe et despicatui fuifle mulds Theologis, auctor feil rosenmullerus in orationt inaug. De eo quod juftum efi in Theohgia reformand<e ftudio ,pag. 129, Conf. jael0nsk1 Inft. Hist. 'Chr. III. pag. 241—243.