is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

EEUW.

2öaf5 Beknopte. Letterkundige Gefchiedenis

Balthasar rek*, er was gebooren tc metzlawif.r in frii-sland , daar zijn vader hénrirus rekker als Predikant ftond(*), den ao van Lentemaand ift'34. Ten jaare 1655 werd bij Kandidaat te franekfr, en tot Rector der Latijnfche School aldaar aangefteld; 1657 werd hij Predikant te oosterljttens , 1666' te franbker (f), 16-4 te loenen, 1676" te weesp , en 1079 te Amsterdam (§). Geleerdheid, oordeelkunde, vrijheid vaii denken, goede fmaak,: godsvrucht en zedigheid liepen in hem zamen, en verwierven hem de achting van veelen zijner tijdgenooten. Doch 't gene dikmaals zelfdenkenden mannen bij het uitgeeven van wel bewerkte Schriften gebeurd is , gebeurde ook hem. Hij had eene meenigte van benijders, die hem het leeven onaangenaam maakten (*). Hij ftierf zeer godsvruchtig dsn 11 van Wiedemaand 160B te

AM-

(*) Naderhand is hij Predikant geweest te Warfhüizen in de ommelanden.

Cf) Te franeker Predikant zijnde, gaf hij als Medehelper van nikol. arnoldi , ioen alleen Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, bezondere lesfen in de Theologie aan de ftudeerende longelingfchap, die ook naderhand een fchoon getuigenis nopens

zijne regtzinnigheid hebben afgeleid. onder

deezen was de beroemde j. marck. Zie

vriem. f. 1. p. 54.6, en b'ekker Friefcke Godgeleerdheid, bl. 6:0.

(§) Zie Naaml. der Pred. van de Kl. van fran. bh g5 en 84.

(*■) Een fterk fpreekend flaal daarvan, zie men in zijne aangek. Fr. Godg. bl. 35.