is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

XVII. es uw.

1 i i

i j r ]

I f t \

l!

k t n

<j d

le h

uitgegeeven hebbe in 't jaar i68<j. ook in 8vo. (*_). Naderhand heeft hij het werk doen herdrukken, en voor de derdemaal in het licht gezonden, zonder de verandering, in de tweede uitgave , in acht te neemen , zo als het de eerfte keer door hem was gemeen gemaakt : deeze derde uitgave gefchiedde 1^93 met het uitgeesten van meer andere fchriften, onder den tijtel van Friefche Godgeleerdheid, boven

neermaalen reeds genoemd. Dit

Boek, waarin de waarheden van den Hervormden Godsdienst naar de orde en den eiddraad van den Heidetbergfchen Kate■hismus worden voorgefteld," betoogd en rerdeedigd, is vrij van alle fchoolfchefpitsrindigheden en Wijsgeerige bewoordin[en (f). Er is netheid en naauwkeurigteid, geleerdheid en bondigheid, in. 't Is aar de Kateclietifche leerwijze ingericht. )e fchrijver heeft zich uitgedrukt met gekste fchrifrwoorden: zijne geheele ftijl is :hriftuurlijk, en tevens klaar en verftaanaar. Over zijne bedreevenheid in de Heige Schriften , en het gebruiken van duidjke Bijbelgezegden, die, met oordeel geoozen , in de voordragt zijn ingevloch;n, en meestal fchoon ter fneede komen, toet men zich waarlijk verwonderen,

sc

(*) Zie zijne Friefche Godg. bl. 53, in de opragt aan Prins Hendrik kasimir, voor de twee: uitgave.

(f) Verg. het oordeel van den Leijdfchen Hoogeriiar Valckenier over hetzelve. Friefche Godeit. '. 382 en 383, *