is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 23$

*t Ganfche onderwijs is zo populair, zo bevatbaar voor den gemeenen man gefchreeven , als ik ooit eenig ftuk van dien aart uit de vroeger tijden geleezen heb. Men ziet er uit, hoe opgeklaard in denkbeelden hij ten aanzien van eene meenigte leerftellingen der Hervormde Kerk geweest is, en hoe wel hij bevroed heeft, dat het gewoone volksc-nderricht, op eene fystematifche leest gevormd, juist den wegbaande, om de menfchen in een' doolhof van verbijsteringen te brengen , in ftede van hen, ter verkrijging van noodige Evangeliekunde, te regt te helpen. Op zommige plaatzen heeft men wel iets, dat gewaagd fchijnt, en niet, zo 't wel behoorde, is voorgedraagen ; maar regt bekeeken, en 'smans nadere ophelderingen geleezen zijnde, is er toch niets in, of het kan den toets van regtzinnige Godgeleerden vrij goed door ftaan. Men treft er gevoelens in aan , die toen nog niet zeer bekend, altoos niet zeer gemeen waaren, maar thands van elk kundigen omhelsd worden. Zulke gevoelens had de man ook5 naar het oordeel der Sijnoden en Klasfen, moeten veranderen. Bij voorbeeld, in de eerfte uitgave Hoofdftuk XVIII: daar hij van 's Heiiands dood handelt . had hij gefchreeven: „ In wat ftaat was „ kristus toen? Jndw: In den ftaat der „ dooden, en onder de magt des doods; „ daar hij voor eenen tijd van God on „ der gelaaten is; Hand: II: 27, 31 — „ dat wordt, volgens den Hebreeuwichei „ en Griekfchen ftijl, verftaan door d<

„ woor

xvn.

EEü W,

[