is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 23?

niet or.der de verdenking van onregtzinnigheid gelegen hadde. Hoe gegrond of ongegrond, ten aanzien van de genoemde gefchriften, deeze verdenking mooge geweest zijn, en met wat recht of onrecht hij daarover van de Kerklijken mooge aangeklampt weezen , geeven wy hier aan het oordeel van verftandigen vrijlijk over. Dan het is elk en ieder bekend, dat hij in de laatfte jaaren van zijne bediening is afgeweeken van de leer der Hervormde Kerk in zijae gevoelens nopens de werkingen van den Duivel; daarin door male* branche , daillon, en anderen reeds voorgegaan zijnde. Meer, dan eens, had hij op de Amfterdamfche predikftoelen het gemeene denkbeeld wederfproken, en zijne bezondere gedachten vrijborstig open geleid : doch in het Jaar 1691" gaf hij te leeuwaarden en ia 's haage bi het licht zijn werk, de-. Betoverde Wereld getijteld, in 8vo. verdeeld in twee Boeken. Waarna het zelve nog in het eigenfte jaar re Amsterdam in vier boeken in 410. uitkwam , met meeuigvuldige bijvoegfeien wel voor de helft vermeerderd , en in korten tijd verfcheiden maaien herdrukt werd. Ook werd hetzelve in andere taaien overgezet. In dit doorwrocht werk toont hij wel een geleerd man te zijn, doch zijne vrijheid van denken draaft buiten de juiste paaien. Zo hij zich ergens als een Kartefiaan uitlaat, dan is het hier. De grondgedachte, waarop hij zijn gansch Systeme van de leer der Geiten bouwt, is eene Karteftfche ftelling.

» Ik

XVlL

eeuw*