is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 241

die er zijne aanmerkingen heeft bijgevoegd, verfchuldigd zijn. Welkeen

ruim veld 's Mans Hellingen in onze dagen bij een groot deel Protestanten heeft in gekreegen, behoeven wij niet te fchrijven. In zommige Kerkklasfen moeten de Kandidaaten der heilige bediening zijne begrippen openlijk verzaaken. En geen een fystemacisch leerboek onder de Hervormden is er, of dezelven worden er breedvoeriglijk in wederleid; en dikwerf wordt hem, in meer dan één opzicht, te kort gedaan.

Berker heeft na zijne ontzetting van den Predikdienst ook nog uitgegeeven een werk, getijteld, De leer der Gereformeerde Kerken van de vrije Nederïur ^n, legreepen in der zeiver Geloofsbelijdenisfe , gedrukt in 4to. te Amsterdam i6y6; beftaande uit negen en dertig wel opgeftelde Predikatiën, waarin hij zijne overëenftemming met de oude leer der Hervormde Kerk aan den dag legt.

CXV1II. Niemand, die onpartijdig oordeelt, en de dingen uit het regte gezichtpunt befchouwt, zal het ontkennen kunnen, dat bekker , onaangemerkt zijne begrippen nopens de leer der Geesten, een groot man geweest zij. Over het geheel genomen had hij de zaak aan het regte einde. Bij uitftek wel wist hij de menschlijke vindingen, waarin de Godgeleerdheid gehuld was, te onderfcheiden van de eigenlijke Godsdienstkunde. Geern zoude hij II. deel. Q ge-

XVII.

5 e uw.