Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis ■

XVII.

ÏEliW.

dezelve is ook eene Nederduitfche overzetting. Bchalven dit zijn verfcheiden van zijne Hoogduitfche fchriften op kosten van eenen vermoogenden Koopman te Amsterdam in onze taal overgebragt, en afzonderlijk uitgegecven 't Best van

alle zijne fchriften is, volgends het oordeel van deskundigen, zo ik ergens meen geleezen te hebben, het boekjen, getijteld, Van den weg na Kristus. — Er zijn geleerden, die er aan twijfelen, of de fchriften, welken wij genoemd hebben, wel eigenlijk van bohme, en niet wel van verlcheiden anderen, zijn opgelTeld (f). Ik wil geern betuigen , niet in ftaat te zijn, om deezen twijfel te beflechten; en laat zulks over aan hun, die het lust, 's mans fchriften door teleezen , en het, zo doende, zullen kunnen beoordeelen, of de donkere 11 ijl overal gelijk is. Daar die zommigen zo geheel niet toefchijnt, is hier uit de twijfel ontitaan. Indien eF evenwel geene andere gronden zijn , kan het, mijns dunkens, daaruit alleen niet worden opgemaakt. Mooglijk zijn wei

de

(§) Zie koelman, Vcrh. van 't 'vergift der Cart. Philof. in de Toecigening , daar hi] ook aanmerkt, dat nog in zijnen tijd bohmks fchriften van zommigen te Amfierdam en eiders met fmaak en verwondering geleezen wierden. Voor een' aanhanger van b oh mes leer is ook bekend geweest de beruchte LitEMAi); wiens Afros logisch ftelfel onlangs zo wel ontmaskerd is door Hiiinen vriend, den geleerden h. j. krom.

(t; Vide lampe Syn. hifi. Ecct. C. XIIJ, et XLVI. et weisman H £. II. p, H34f

Sluiten