is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten betreffende de nieuwe hervormers in Duitschland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I "t 1

ren geheel niet ter zaak behooren. Dê Lezer, die op eiken Schrijver in 't gemeen vertrouwen heeft, kan zich onmooglijk voor ftellen, dat men hem ten fpot wil houden. De menigte van gebeurenisfen overreedt hem, en hij brengt bet niet in zijn hoofd, dat een groot gedeelte valsch of ten minften verminkt is. "

De vrijmoedige bedenkingen over het Christendom ten toetze gebracht door D. tobias gottfrxeo hegelmaier. Tweede Stuk. Zevende tot de negende Bedenking. 8. Tubingen 1781. — In dit ft.uk komt de leere van christus, van den Heiligen Geest, en van de Engelen voor, doch waar van wij geen uittrekzel kunnen mededeelen, nadien het meeste de verklaaring van bijzondere Bijbelplaatzen en getuigenisfen uit de Kerkvaderen betreft , waar door wij genoodzaakt zouden zijn, het halve boek af te fchrijven. Die de Bedenkingen gelezen heeft, en zich den regel der gerechtigheid herinnert, dat men de andere partij ook moet hooren, die zal deze onderzoekingen zeiven lezen. Eenige algemeene redeneeringen willen wij nogthans bijbrengen, omdat zij den loop dienen te kennen, dien men tot beftrijding der oude leerftukken gemeenlijk neemt.

In de Voorrede zegt de Heer D. hegelmaier : „ Het oogmerk dezer bedenkingen is doorgaands om door de verfcheidenheid der gevoelens, welke men omtrent de gewigtigfte leerftukken bij de oude Kerkleeraaren ontmoet, te bewijzen, dat het

ge-