Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Q%% OUDE ISRAËLI TEW. 235

Oude Jooden niet kunne geweest zyn; men vcrgeJyke flechts de kenmerken en verfchynzels, door Mofes opgegeeven, met die, welke de Geneesmeefters toefchryven aan de Elephantiafis, en die noch zelve zoo zeer verfchillen en 'er zal

geen eenig woord ten bewyze meer noodig zyn(A); anders konde men 'er by voegen , dat de melaatsheid, door Geneesheeren gezegd word, zeldzaam te hoornen tot de felheid van de Elephantiafis (O i en dat reeds meer dan genoegzaam bewezen zy, dat, wanneer de Israëlkrs flechts een vlek , zweer pf gezwel hadden, in welke 't hair in wit veranderd , en die dieper dan het vel was , zy voor melaats verklaard werden.

Trouwens , 't is hier van, dat anderen de Joodfche melaatsheid houden voor de alphos der Grieken, welke eene ligtere huidziekte, een fchurft !$ (#)• Terwyl men by anderen wederom de leucc der Grieken genoemd vindt, als meer overeenkoo-

meii-

I (g) Zie deeze Verhandelinge in de aanteken; q, r,

' ? (4>Men vergelyke by het reeds gezegde over dieverfchillende vertooningen en uitwerkzels, RAYMOND \. c:pag: 14. fuivi en SCHRODTER Acerr: Bibl: cent: 9. pag: 1018. feqq.

(i) SCHILLING, pag: 151. (k) Vid: HAHN Proleg: ad Schillinghim, pag: 16; doch, in zoo verre althans, als deeze kwaal de fchurft is, hebben wy, in het begin deezer Verhandelinge, uit Mofes zeiven, deeze gedachte reeds weerlegd,

Sluiten