Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i3 VERDEDIGING VAN

De flerren uit haare loopplaatfen ftreden tegen Sifera waar van al wederom eene ongemeene nederlaag van die vyanden , het gevolg moest zyn.

Laat ik by dit alles, 't geen eik bedaarddenkenden volkomen van de waarheid der behandelde gebeurtenisfe, en van de fchandelyke onkunde en onoplettenheid der Bybelbeftryderen, overtuigen zal , nu noch de gefchiedenisfe naar de valfche opgaave der ongeloovigen voorftellen, en dan zelfs zal hunne fpottaal hen befchaamen moeten.

Laat ons toeftaan, het geheele leger van Koning Jabin was hier opgetrokken onder het bevel van Sifera , en het zelve werd, in eenen veldflag zoo vernield, dat 'er geen een man van overig bleef.

Dan noch moeten wy zeggen, dit is gcenzints ongehoord, dit is niet onmooglyk; want dit leger, gelyk bewezen is, was niet alleen door den onvermoedbaren aanval der Israëliërs, door zyne eige

van deeze zegswyze, dien ik in den text overneem, J. COLUMBUS in loc. comment, tom. i. pag. 604.

(q) Men boude dit niet enkel voor eene dichterlyke fpreckwyze; de gefchiedfchryver FLORUS heeft dezelve lib. 2. cap. 6. pag, 303. ibi ad exitiura infelicis exercitus, dux, terra, ccelum, dies, tota denique rerura natura confenfit, zie hem ook lib. 3. cap. 5. pag. 537. nocturna ea dimicatio fuit, & Lima in partibus, quippe quafi conmiütans, quum a tergo fe holtibus, a facie Romanis prabuifTet; Pontici per errorem longius cadentes umbras fuas, quafi hollium corpora, petebant.

Sluiten