Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUANGELlëN. I. red. afd. II. 21

ten welke, (fchoonze niet nalaten, op veele plaetlèn duidelyke bewyzen te geven van zyne Godlykheit) evenwel vooral zyne zedeleerende redevoeringen voor het volk hebben aengetekend; maer Joannes ftelt ons zyne gefprekken voor oogen met de aenzienlyke en geleerde Joden Cb), en die andere Redenen , waerin Hy gelegenheit had , te fpreeken van de waerdigheit zyner natuure en vereeniginge met den vader. En, opdat wij behoorly k voorbereid zouden zyn, om de kracht en den nadruk zyner woorden te vatten, en dezelve Fin hnnnen verhevenlten zin te verftaen , opent Joannes zyn Euangelie , met ons te onderrichten, dat „ het woord, 't welk Vleesch geworden is, in den beginne by god en god was" en, dat alle dingen door het zelve gemaekt zyn, en zonder dit was niets gemaekt, dat gemaekt is, "

Heb-

(a) Zie de getuigcnisfen, byzonderlyk van origenes, voor het Euangelie van joannes in het Griekfche Testament van millius. Zie ook Dr. knight's Sermons at Lady Moyer's Lecture. p. 205.

(b) Lightfoot in zyn Harmonie, part. III. Eachard in zyn Eccl. Hist. V. I, C. IV. en Dr. doddridge in zyn huisuitlegger, Deel I, 3de Stuk bl. 656. enz. [der Nederd. Vertalinge:"] zyn van gedachten, dat de Redevoering van den Heiland, Joannes V, 17-47, gedaen werd voor het groote Sanhedrin , en het is hoog waerfchynlyk, dat de daergemelde perfoonen ten minfte Leden waren dierVergaderinge; want het 33ftevers: Gy zondt tot Joannes, enhygaf getuigenis der waerheit, ziet op het gezantfehap , 't welk zy tot "joannes hadden afgevaerdigd, en op zyn antwoord aen hetzelve (Joannes I, 19-24.) en vers 44 werd gefproken tot de zulken, die zich veel lieten voorftaen op het aenzien en de waerdigheit, welke zy bekleedden. Zie doddridgï,

B 3

Sluiten