is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen over de vier euangeliën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tZÓ REDEVOERINGEN OVER DB

gen, door dezen met de Demons bezetenen gebezigd , om den wille van hun , die weleer geloofd hadden in veele Goden en veele Heeren, en voor welke de enkele naem god niet zo zeker het eigenlyke en verheven denkbeeld , hier bedoeld , vertegenwoordigde.

§. 3. Het fchynt vry zeker, dat de man en zyne vrienden afgodendienaeren waren, zoo uit zyne eigene Woorden als uit die van onzen Zaligmaker, welk dikwyls het verbergen van zyne wonderwerken vorderde van die geene uit zyn eigen Natie, welke Hy genezen had t maer dezen man gebood, nae zyn huis te keéren, entetoonen, welke groote dingen God voor hem gedaen had; op dat de waere God, de God van Israël, verheerlykt wierd onder hun,die vreemdelingen van Hem waren.

Het voldeed aen het oogmerk van Marku3 en Lukas , een voorbeeld optegeven der bermharcigheit van Christus aen eenen Heiden; en het Karakter van dezen man, als zoodanig iemand, werd klaerder ten* toon gefield, door van hem alleen te fpreken. Om. welke reden zy geene melding doen van eenen anderen bezetenen, waerfchynlyk een Jood, ten zelfden tyde genezen.

Ook denke ik, dat het verhael, tot één geval bepaeld, duidelyker bewyst,dat de genezen kwael geene natuurlyke uitzinnigheit maer een waere bezetenheit met booze Geesten was. Terwyl de man alleen flond voor Christus, baden Hem alle de D<s. mént. Dus zegt de Euangelist; want dit zyn zyne woorden, verhalende het gebeurde, niec die van den • man,

snisfchien in één of twee plaetfen in 'de Pfalmen meer eeadkfekundig , dan een onderfsheidend, by woord is.