Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 i Kon. XV.

dat hij op zulk eene wijze ware begraven, dat men een paar dagen daarna, niet meer wist, waarTet Luk gebleven was?

Het verhaal der gefchiedenis dezer Begraving dat we bijdeEuangelisten vinden, is zoo eenvou! dig lchoon, zoojuist aan alle de tijdelijke en plaat fehjke omaand-gheden, en ortJJ^Z nele denkwnzen beantwoordende, dat er naar mijn inzien , nog nooit iets wezenlijks tegen is in. gebragt, noch ooit zal kunnen ing bragt wo d n Want het verfchil, dat in eenige kLe^di ! heden voorkomt, is door eene goede en gegronde Crmea, hgt te vereffenen, en i„ allen gevalle zee" weinig beduidende: Bewijzende daarenboven zee klaar dat de Schrijvers, elk op zig zeiven, ver. haald hebben 't geen zij wisten, en zoo als hun die omftandlgheden, onder al het gewoel van dien dag waren voorgekomen/ Dat zij dit verhaal in den ft,jl van zeer ongeoefende Hiitoriefchrijvers hebben te boek gefield, zal het zelve in het oog van alle kundige en onpartijdige Regters veel geloofwaardiger maken, dan het zijn zoude, indfen het in eenen fierlijken , of zeer befchaafden Hiftori. fchenitijl wareopgefteldgeweest, zoodanig dat het daarom met lust en genoegen kon gelezen worden. §• 14.

Jet vierde fadum, dat we in P. verhaal vin-

1 J% f' Chn5tus is opdekt, ten derden dage, naar de Schriften.

Het.

Sluiten