Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vs. 30—23. 135

de befchrijving van een huisgezin, bij voorbeeld, aouden wij zeggen: De Man is de eerfte, daar na de Vrouw, daar na de Kinderen, daar na de Bedien* den. Vergel. 2 Kor. Xil: 28. daar we dezen fpreek. trant lezen, en zonder moeite of ftooting verftaan: In dezen zelfden zin, meen ik, dat ook Pau^ lus dit woordje hier gebruikt hebbe. In den dag van 's Heeren heerlijke toekomfte, wanneer zij, die in C. ontflapen zijn, weder-levendig zullen ge* maakt worden , dan zal Christus den cerften, hoogften, heer lij kften, en den over allen en alles gezagvoerenden Rang bekleeden. Daar na zullen zij die Christi zijn, of zijn zullen, in Rang en Heerlijkheid op hem volgen.

§. 58.

De uitdrukking die Christi zijn is zoo zuiver Grieksch, dat men dezelve, in 't Nederduitsch, niet vertalen kan; maar om aan een Nederlander den zin daar van te doen verftaan, moet men eene omfchr'rjving gebruiken. In onze taal zouden we zeggen: Die 't met Christus houden, of gehouden hebben; die tot de partij van Christus behoorden, of behoord hebben. Wie nu zijn dat? Buiten twijfel dié genen, welke eene wezenlijke betrekking tot Christus gehad, of in eene dadelijke betrekking tot hem geftaan hebben. Die hem voor hunnen Verlosfer en Zaligmaker aangenomen; die hem voor hunnen Leeraar en Koning erkend; die I 4 z'S

Sluiten