Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar SIBERIË.

koude, die'den 15. zo hevig geweeft was, hield eensgangs op , en de thermometer was den 17. weêr tot o gerezen ; ook waren wy onzeker of die rivier wel binnen korten tyd ten eenemaal zoude digt vriezen, en dit deed ons befluiten het ys te laten in Hukken breken, gelyk gefchiedde; waar op wy dezelve den 18, niet verre van haren oorfprong, in een pont overvoeren, en voorts den 19. te Krakau en den 22. te Warfchau aankwamen.

Warschau, de Hoofdflad van Polen, is een zeer fchoone plaats , en men ziet 'er zeer fraaie gebouwen; maar byzondcr is het dat men 'er niet een enkele herberg aantreft. Een vreemdeling, die met niemand bekend was, zoude in gevaar kunnen raken van op ftraat te moeten vernachten ; doch het is te gelyk waar, dat de Polen zo herbergzaam zyn, dat men zulke gevallen maar zelden ziet gebeuren. Ik ontving hier veel beleefdheid van onzen Ambaffadeur den Marquis de Pauhhy, die my op den 13. aan den overleden Koning en aan den Prins van Koerland prefenteerde.

D e fchoone kunne verdient in 't algemeen met recht dien naam in Polen ; de vrouwen zyn 'er beminnelyk en haar geest is befchaafd, door hec lezen en door de kennis van verfcheiden talen. In ftaatfy zyn zy doorgaans op zyn Franfch gekleed; maar door den dag dragen zy een Poolfch

gc

Sluiten