is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Rusland naar Siberië [...] op bevel des konings van Frankryk gedaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5)6 R Ë I Z E

door loóden pypen, welke over houten fchrageö liggen, naar de ketels loopt, De gebouwen Wa-> ren uitermaten vervallen , 't welk my te meêr verwonderde, om dat ze maar van hout zyn, dac hier te lande zeer gemeen is ; doch het fcheen my toe , dac men zich meêr aan de opkomften dezer zout-werken , dan aan het in orde houden derzelver liet gelegen liggen.

In tweemaal vier en twintig uuren verricht men één kookfel , 't welk vyftig zak zout, elke zak van vier Pud, en dus twee honderd Pud (9), of zes en zestig Franfche Kwintalen , gemeenlyk uitlevert. Als men dan elk jaar op honderd en twee en tagtig kookiels rekent, en dat ieder Pud zout voor vyftig kopeken (1) verkogt wordt , zo zoude deze ketel jaarlyks opbrengen 18200. roebels, of 91000. Franfche livres, de opkomst van 12012. Franfche Kwintalen.

VoörMaals had men by ieder ketel tien werklieden , doch nu niet meêr dan zes ; de voornaamfte verdient des daags dertien Kopeken , van de andere fommigen tien, en fommigen agt; men da het door elkander aan op negen, dan bedraagt het arbeidsloon agt en vyftig Kopeken des daags, en tweehonderd en elf roebels in 't jaar.

Tot

Co) Een Pud weegt veertig pond Ruflifch , en drie en dertig Franfch gewigt.

CO Een Kopek is omtrent zo veel als een ttitiver Franfche munt.