Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar SIBERIË.

verzoeken in 't gehee! buiten alle bediening te mogen blyven; maar belangende zulken, die den krygsdienst zullen willen verlaten om tot den burgerlyken over te oaan dezen zal men insgelyks, wanneer ze by 't open vallen van plaatfen in bediening gefield worden, bevorderen , na eerst onderzogt te hebben, of zy drie < maanden in den zelfden rang hebben gediend, in dien namelyk waar in zy zich bevinden, als zy den burgerlyken , of eenigen anderen fiand in onzen dienst, omhelzen.

III Al wie geduurende eenigen tyd buiten dienst geweest is, of den krygsdienst verlaten hebbende den burgerlyken of eenigen anderen fiand heeft omhelsd, en naderhand wederom in den krygsdienst begeert te treden zal, zo hy dies waardig gekeurd wordt, wederom in'den rang, waar in hy zich dan bevindt, aangenomen worden, en zulks met verandering van zynen tytel in den daar mede gelykftaanden rang in het krygswezen ; doch ingevalle alle die reeds zyn bevorderd, zal de gene, welke ten tweeden male den krygsdienst aanneemt, zyn'ouderdom moeten rekenen van den dag van zyne aanneminge, het welk wy aldus vastftellen, 0p dat de zulken die werkelyk dienen daar uit eenig nut en voordeel trekken mogen, boven de genen d.e buiten dienst zyn. Insgelyks, ingevalle iemand, m den burgerlyken (land gediend en zyn ontflag bekomen hebbende, naderhand weêr in den zelfden burgerlyken of eenigen anderen ftand, den krygsdienst uitgezonderd, begeert te treden , zal men ten zynen opz.gte, uitgenomen de verandering van tytel , naar den inhoud van dezen artykel te werk gaan.

O 2 IV.

Sluiten