is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Rusland naar Siberië [...] op bevel des konings van Frankryk gedaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar SIBERIË. 9t

den ; doch dit is nimmer tot ftand gekomen , en in de daad, fchoon de belastingen op den gcwoonen voet gelaten worden , is het volk nog niet altoos in ftaat om 'dezelve te betalen. De agterftanden , die van 1724. tot 1747- verloopen waren , en die de Keizerin Elizabeth aan hare onderdanen fchonk, bedroegen een fom van twee millioenen en 504000 roebels , of van twaalf millioenen en 770000 livres Franfch geld.

Ik heb op deze lyst ook de Inkomften geplaatst, welke uit den verkoop der Pot-afch en Weed-afch voortkomen; doch in Rusland heeft men my verzekerd, dat die handel, zo niet geheel, ten minlien voor het grootfte gedeelte gefiaakt was, uit hoofde van het nadeel, welk het Ryk leed, door 'c vernielen der boflchen, die best ter hand lagen om tot dit gebruik te ftrekken ; eene reden , welker gegrondheid van ieder gevoeld moet worden.

Het getal der boeren van de Kroon vermindert niet alleen door de algemeene ontvolking, die in 't Ryk plaats heeft, maar ook doordien het by de Ruffifche Vorften gebruikelyk is, hunne onderdanen te beloonen, door een zeker getal van boeren aan dezelven af te ftaan; een ftuk waar yan niemand onkundig kan zyn.

De Pelteryen uit Siberië brengen zulk een groote fom in geld niet aan, als men altoos gemeend