is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Rusland naar Siberië [...] op bevel des konings van Frankryk gedaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 REI Z Ë "

meend heeft. Men brengt dezelve veertienhonderd, en zelfs tweeduizend mylen, ver naar de pakhuizen van Moscou en Petcrsburgf; doch dan gaan zy door zulk een menigte van handen, dat de fraaifte maar zelden die Steden bereiken. Hier komt by , dat daar de ftrekeri , waar de beste pelfen vallen , van dag tot dag door de kooplieden , die zich tot het dryven van dezen handel in Siberië neêrgezet hebben , als mede door het krygsvolk , dat men 'er heen zendt, meêr bezogt worden , deze volken hunne beste vellen verkoopen, in plaats van dezelve aan de Inzamelaars van deze belasting te geven; en dit hun gedrag is zeer eenvoudig en natuurlyk. Byzondere perfonen in Rusland krygen het grootfte gedeelte van het bont, dat zy gebruiken , door middel van kooplieden of van hunne goede vrienden , die in krygs-dienst zyn ; men heeft my j bovendien, verzekerd, dat een menigte pelfen aan de Kroon toebehoorende , by gebrek van vertier , in de pakhuizen te Moscou en in Siberië vergingen.

I k heb geene melding gemaakt van de Inkomften, die de Apotheken in de Schatkist brengen, om dat ik daar van in myne Aanteekeningen niets heb gevonden. De Kroon heeft zich het oprigten van Apotheken , en het uitdeden van hulpmiddelen door het ganfche Ryk , te gelyk met den winst ,daar uit voortkomende, voorbehouden ; zy geeft jaargelden aan de lieden -die

'er