is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Rusland naar Siberië [...] op bevel des konings van Frankryk gedaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 R E I Z E

nenmale bebouwde vlakte. Een gedeelte van dezelve, middelmatig verfterkt, ftaat op een hoog, te. Van hier vertrekkende, volgde ik den oever van de gemelde rivier, en .raakte twee mylen verder wederom in het bofch, ,welk ik aan gindfchen kant van de Stad, ten naaften by op een' gelyken afftand, had verlaten. De regen had den weg zodanig bedorven, dat ik, fchoon den ganfchen nagt by toorts-licht voortgereisd hebbende, niet voor een uur in den morgenftond te Cracova aankwam, m welk Gehucht geene paarden te krygen waren' weshalven ik befloot 'er den nacht door te brengen. Men maakte midden op de ftraat een groot ' vuur, om 't welk ai myn volk op ftroo ging !ig gen flapen, terwyl ik, ten zelfden einde, myn matras m het naafle huis had laten brengen. Ik werd al zeer vroeg weêr wakker en begaf my ftraks voor de deur, waar ik al myn volk in zulken diepen flaap vond , dat ik niet van my verkrygen kon hen in hun geluk te ftooren , maar hen, tot het licht was, vredig liet rusten; my onderwyl bezig houdende met het vuur, dat bykans uitgegaan was , wederom aan 'c branden te helpen , en met het nazien van de rytuigenTen agt uur begaf ik my weêr op weg , en kwam ten twaalf uur op den oever van de Karna Deze rivier , die wy met een roei-fchuit overftaken, fcheen my meêr dan honderd roeden breed te zyn; wy bragten met vier riemen agttien minuten door met overvaren, en men verzekerde my dat zy dertig tot veertig voeten diep was. De

over-