Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

225 R E I Z E

bragt een gedeelte van den morgen door met te overleggen, of ik fleden nemen, dan wagen zoude myne rytuigen te behouden. Het laatfte was vol gevaars ; maar aan den anderen kant verzekerde men my ook , dat ik in de nabyheid van Kazan geene fneeuw meêr vinden , en dus genoodzaakt zyn zoude de fleden weêr te laten varen.

Ik floegdan, alhoewel het fterk fneeuwde, met myne rytuigen oP weg, verdubbelende het getal van paarden , welk.nu twee en veertig beliep. Deze dieren liet ik rykelyk haver voederen, en onder de voerlieden brandewyn rondfehenken , door welke voorzorge ik nog dien zelfden dag des avonds om tien uur, niet tegenftaande de ysfelyke _ wegen , te Sicchi aankwam. Ik trok inmiddels door verfcheiden Dorpen, bewoond door Tartaren , wier klecding-wyze in fommige opzigten van die der Tartaren in Siberië is ónderfcheiden; ook zyn deze volken meêr befchaafd, hoewel zy hunne eenvoudigheid en zuiverheid van zeden bewaard hebben.

D e fneeuw verminderde naar gelang wy nader by Kazan kwamen , en te Wifocogora zag men dezelve niet meêr. Een uitgeflrekte weide-grond, waar het gras op nieuw was opgefchoten , was voor my een vertooning van 't eerfte lente-groen; op ieder voetftap werd de landouwe vermaaklyker en de lucht helderer; de ryp had de boomen

nog

Sluiten