Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

't Was eindlyk meer dan tyd, ö ed'le Burgrenry ! By 's-dwinglands woên, naar 't geen de nood gebiedt, te luist'ren.

't Belang van 't Vaderland eischte onbezweeken moed, *t Eischt van uw hand , dat gy de fiavemy zult wreeken,

Waar mede *t vverdt bedreigd; 't eischt dat 'tBataaffche bloed Met mannelyke kragt in uwe daên zal fpreeken.

De Vryheid, fel verdrukt, eischt, dat uw fleren armDewyl verwaaten dwang haar legt zyn fnoode lagen

's Volks Wet en Rechten tot den laatften fnik befcherm': Haar hals is niet gewoon' eens dwinglands juk te draagen.

Zie, hoe in vroegere Eeuw voor Vryheid, Handvest, Wet En de oude Rechten der Vereende Nederlanden,

't Voorouderlyk Gedacht zig fteeds heeft pal gezet; Hun eigen minder; dan 't belang dier dierb're panden

Gehandhaafd; ja veeleer' den wreedften ramp en dood Met en voor 't Vaderland, zig troosten te ondervinden,

Dan dat een magtig Vorst den Staat alleen gebood, En zy zig aan den wenk van éénen lieten binden.

't WaarVonvergeefiyk, daar niet min u aan 't behoud 'Er van gelegen ligt, indien ge ooit kost gehengen,

Dat een Tieran, tcrwyl ge u weerloos toonen zoudt, Uw heilig Recht vertrad, en 't Burgerbloed mogt plengen.

't Bataaffche Vólk is vry; 't gruwt van een dwingeland; Het baat zyn trotsch bevel; maar wil naar reden hooren;

Het

Sluiten