is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorzienigheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Menfchenwaereld.

55

kncholie in het temperament van groote menfehen ligt. De meefte van hun befteeden hun gansch' vermogen, en de krachten hunnes lighaams, alleen om den weg te leeren, op welken zij willen ftuderen; en wanneer zij de kaart van het rijk der weetenfehappen beftudeerd hebben , worden zij menigmaal van den dood overvallen. Hoe menige bekwaame Arts , moet lijden onder de menigte landlopers, en heeft een fober bettaan , wijl hij geen Kwakzalver wil zijn , en kan uit gebrek aan onderlteuning, het nieuwe niet beftuderen ? Meest alle geleerden moeten de beste jaaren met het onderwijs van jonge lieden doorbrengen ; en waar is dan in Europa of Afia de Staat, die dit door zo veel braave menfehen reeds zo dikwijls beklaagde werk flechts zo beloont, dat men het met opgeruimden moed verrigten kan ? Hebben niet veele groote geleerden alle werkingen des nijds, des haats en der lastering moeten ondervinden , en hebben het met het verlies van hun gezigt beklaagd datze niet, toen zij nog konden kiezen ,• een andere levenswijze gekozen hebben ? Hoe veele moeten hunne betere inzigten terug houden en den fchac opfluiten , wijl zij door anderen wegens de verbreiding van eene gezondere denkwijze vervolgd en gekweld zouden worden ! De minften kunnen zich vleijen , dat men ze in hun leven en na hun dood als uitvinders, als verbeteraars, als leeraars in hun vak zal aanmerken ,*en hunne naamen iteeds met eerbied noemen. Wie denkt aan zo veele jonge geleerden, dien het aan middelen om te ftuderen ontbreekt, die fchulden moeten maaken, om zich boekeu aan te fenaffen , wanneer zij niet ftille ftaan, en agter hunne tijdgenooten terug willen blijven ? Is het wonder, wanneer eindelijk uit zo veele ang-