Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zy was ledig gepompt, in denzelfden ftaat gelaat ten werd, begon de kwik in de peilbuizen ter. ftond te zakken, en in den tyd van tien minuten, of fomtyds minder, bleef dezelve ftaan, wanneer de peilbuizen eene verdunning van twee honderd maaien aanweezen. Dit zelfde heeft ook de Heet cavallo waargenoomen, en hy is van gedachv ten dat dit veroorzaakt word door eene kleine hoe-' Veelheid veerkrachtige vloeiftof, welke de olie, die in de deelen van de pomp is, uitgeeft.

$. $7-

Dit denkbeeld wordt door de volgende proetnee« ffling bewaarheid. Men neeme de fchroef uit dê opening van de plaat, en bedekke die met eenen ontvanger, welke benevens de plaat te vooren wel moet gedroogd, en deszelfs randen met varkens reuzel befmeerd zyn; vervolgens ponape men deö ontvanger luchtleedig, en men zal vinden dat de peilbuis niet alleen den zelfden graad van verdunning zal aanwyzen, maar ook zonder eenige verandering blyven ftil ftaan. De veerkrachtige vloeiftof, welke in • de laatfte proef de kwik in de peilbuis deed zakken, is hier in dezelfde hoeveelheid; doch derzelver evenreedigheid tot de luchtleedige ruimte is nu, zo als de Heer cavallo te recht aanmerkt, te gering, om' eenige merkbaare verandering op de peilbuis te maaken. En hieruit mogen wy beiluiten, dat deeze proef altoos beter" zal uitvallen naar maate het ontvangglas grooter is.

§. 3».

Sluiten