is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den tweeden maart MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$42 VERGADERING VAW

liegen, dat een der Franfche Militairen genoodzaakt i« geweest, vuur te geven ; het onderzoek zal zich dus moeten bepaalen op deze twee Poindten.

li Welke de aanleggers van die Vegtpartij vermoe»

delijk fchijnen geweest te zijn. St, Of dezelve alleen is geweest een picquanterie van Regiment tot Regiment, dan wel een oogmerk om de Franfche Militairen te beledigen Het blijkt door de verklaaring van twee Getuigen dat de Zwitzers in een Herberg op de hoek van de Loosduinfcbe Weg, zittende, en dé Ruiters ziende aankomen , de Zwitzers de Schuifraamen hebben opengedaan en dezelve hebben uit^efcholden, daarentegen confteert uit twee andere getuigenisfen, dat de Ruiters te vooren in een andere Herberg zittende te drinken, door twee Jongens zijn uitgeroepen, en vervolgens met de Zwitzers gezamentlijk over de Brug naar buiten zijn gegaan, dus niet te bepaalen is, wie der twee parthijen den uitdager zoude zijn geweest, zoo niet de Confesfie van vijf der gedetineerde Ruiters onder elkander overeenftemde, zoo als ook met de verklaaring van twee Getuigen dat de Zwitzers de Schuifraamen hebben opgefchoven en haar Lieden hadden uitgefcholden, doch het Committé moet als een bijzonderheid remarqueeren; dat de Gedetineerdens alle Confesfeeren dat toen de Franfche Wagt aankwam , de Zwitzers geene republicainfche airtjes zongen; wat het tweede poinct betreft , er is maar een enkelde Getuige, welke van eenige Franfche Soldaten gewag maakt, die bij de Zwitzers van den aanvang af zoude zijn geweest, en dus zoude het Comnitté gerustelijk uit de Stukken durven bepaalen, dat er ge^n voornemen is geweest, om aan de Franfche Militairen eenige lajfie toe te brengen , maar dat het alleen is geweest een quajstie tusfchen de Zwitzers en de Ruiters van de Compagnie van Van Oyen, dewijl alle de Gedetineerdens van die Compagnie zijn geweest.

De Vergadering alreeds het gehoudene gedrag van den Lieutenant Generaal Boetzelaer, omtrent het niet obedieeren aan de ordres derzelve, met het afftrsffen der gezegde Ruiters hebbende geëxcufeert, zal het Committé zich alleenig veroorloven te remarqueeren: datgemel. de ftraffen volgens het rapport is uitgevoert op een buitengewoone en zoo dezelve behoorlijk was ten uitvoer gebragt op eene allefmts wreedaartige manier, te weeten: dat dezelve met Spitsroeden, alleen bij de Infanterie gebruikelijk , en niet met de Stijgriemen zijn afgeftraft, en wreedaartig niet alleen door het getal van (lagen, maar om dat vier derzelven Ziek waren geweest, maar

Bur-