is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den tweeden maart MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN JO M A A R T. 251

andere zoogenaamde Privilegiën en Oétroyen, aan Perfoonen of P'aatfen in deze Provincie, ten laste van 'inde, ren, van oiids quafi, verleend en geheven, tot onze kennis mogten worden gebragt, welke in deze Publicatie nier, mogten zijn genoemd, of begrepen, ook dezelven in. nadere deliberatie te neemen, en daaromtrent te befluiten zoo'als bevonden zal worden te b.ehooren

Doch verklaaren wij eindelijk, tot voorkoming vau alle misverftand, dat in deze onze Public tie geenzins zijn bedoeld of gecomprehendeerd, zulke zoogenaamde Tollen, of Gabellen, welke bepaaldelijk tot o.nderhoud van Wegen , Straaten en Vaarten geheven worden; noch ook des Gemeenelands Pasfagiegelden, of andere Gemeene Lands Lasten eu impofitfen.

En op dat niemand'van deze onze Publicatie onkundig zij of blijven, zal hier van overal aanfchrijving {.'efchie-s den waar het behoord; en deze Publicatie alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, waar zulks te doen gebruiker lijk is. ~ ■ : ■■" ' •• -

Gedaan in den Hage onder het klein Zegel van dea Lande den 5 Maart 1795.

Het eerfte jaar der Bataaffche Vrijheid, Was geparapheert, P. Paulus, vt-

Onder ftond, Ter ordonnantie van de pro¬

vifioneele Repraefentanten van het Volk van Holland. Was getekend, J, Spoors.

Waar op , na dat de confideratien van verfcheide Leden daar op waren gehoord, de voorfz. Publicatie is gedecreteerd, om daar van alom in deze Provincie onder den datum van den 5 deezir de nodige publicatie en affixie te worden gedaan; zijnde de Burger Bosveld van wegens de Vergadering voor zijne genomene moeite bedankt; en is tevens gerefolveerd aan da Officianten van voorfz. Tollen aan te fchrijven tot op dezen dag rekening en verantwoording van hunne onrfange Penningen te doen en dezelven aan het Committé van Financie tegen Quitantie over te geeven.

Ï3ij deze gelegenheid heeft de Prtefident geproponeerd, de Gedeputeerden ter Generaliteit te gelasten, aldaar kennis te geven van de vernietiging der Tollen, en de op heden daaromtrent gedecreteerde Publicatie, en het voorts aldaar daar heen te dirigeeren, dat ook in andere Provin cicu alle diergelijke Tollen worden vernietigd; en is dien conform gedecreteerd.

R 4 Is

Gedepmeetr-

rlen ter Generaliteit van de vernietiging der Tollen kennis geeven, eu op gelijk doen infteeren.