is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den tweeden maart MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rapport der aanzegging aan W. C. H. van ï-yiiiien.

Rapport der aanzegging aan Gedeputeerden der Synodes.

Request van Rogier Suljan! de Leefdaal, on herftcl in rang en qualiteit. er voor de hem aangedane hoon tot farisfactie daar van, het commando ove bet Haags Guar nizoen.

556 VEROADERINC VAN

maar dezelve, zonder refamtie, te ftellen in hnnden van de Gedeputeerden van Ainfterdam, om dezelve naar hun ne Str.d te zenden, en de Vergadering op Vrydag aanftaande te dienen van confideratien en advis.

L^e Praefident heeft aan de Vergadering gecommuniceerd , dat hij, ingevolge befluit dezer Vergadering, de Perfoon van W. C. H. van Lynden bij zig had ontboden, en dezelve aangezegd, dat deze Vergadering, op inltantie der Franfche Repra:fentanten, had goedgevonden, hein W. C. H. v.111 Lynden te gelasten, om zig niet uit den Haag te mogen begeven, maar tot nader bevelen te moe» ten hier blijven.

Bij deze gelegentheid heeft de Burger Paulus aan de Vergadering gerapporteerd, dat hij reeds voorlede Zaturdag aan de Gedeputeerden der Zuid- en Noord Hollandfche Synoden per Billiet had gecominuniceert, dat deze Vergadering hunne Synoden excufeerden om hunne opwagting aan deeze Vergadering te maaken.

T s geleezen, 1. Een Request van Rogier Suljard de Leefdaal, verzoekende, om daar bij vermelde redenen, 1. om hem weder te doen invallen in de qualiteit van Lieutenant Generaal van de Infantery, en wel in rang direct volgende op die van den Lieutenant Generaal Minnigerode, als zijn ■ de de rang, welke hij had moeten hebben, indien in den jaare 1787 tegens hem de bekende Crimineele Procedures niet waren gevoert geweest; en 2. dat, in aanmerking van den in dien tijd hem aangedaanen hoon en verdriet, hem, tot fatisfaftie daar van, toe te vertrouwen het pennanert Commando van het Guarnifoen dezer Refidencieplaats, breder hier na volgende.

Aan de provijioneele Rcpvafentanten van het Folk van Hofland.

Geeft te kennen Rogier Suljard de Leefdaal.

Dat de Suppliant in den jaare 1741 , even oud zijnde zestien jaaren, Vaandrig in dienst van deeze Republiek is geworden, vervolgens de Campagnes van 1745, 1746 en 1747 heeft gedaan, en zelfs als Vrijwilliger in het Beleg van Bergen op den Zoom heeft gediend.

Dat de Suppliant in alle verdere graaden is opgeklommen, zoo dac hij in 1772 bereids den rang va» Colo-

ne]