Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGADERING VAN

Requeste van Predikant Dagevos, tot afwijzing der klagten van de Muntcipa'iteit van Nieuw-Lekkerland tegpn hem.

Request der Burgers en Ingezeetenen van Pijnacker over de Regeeringskaftefling aldaar.

Request det Regnnng vaq.

Hoofdfchout der Stad Delft mag worden gegeeven informatie tot derzelver narigt respective.

Waar op, na deliberatie, goedgevonden is, de voorfz. Requeste bij appoinctement te (tellen in handen van de Raaden in het Hof van Holland en Zeeland, om te dienen van confideratien en advis, met terugzending.

Is geleezen de Requeste van Jacobus Dagevos, Predi. kant te Nieuw-Lekkerland, om geallegueerde redenen, verzoekende dat de Vergadering op de daar in naar waarheid opgegeve voordragt van zaaken, waar van de Suppliant bereid is de tvaarheid met Eede te bevestigen, gelieve reguard te neemen, en de klagten der Municipaliteit van Nieuw Lekkerland, als ongegrond bevonden zijnde, te wijzen van de hand.

Waar op, na deliberatie, goedgevonden is, de voorfz. Requeste bij appoinctement te (tellen in handen van het Committé van Voorlichting, om te dienen van confideratien en advis, met terugzending.

Is geleezen de Requeste van een aantal Burgers en In» gezetenen van Pijnacker, met eenige Bijlaagen daar toe relatief, om de redenen daar bij geallegueerd, verzoekende, dat het de Vergadering behaage te decreteeren , dat de verkiezing van Schout, Secretaris en Regenten, op den 24 Junij 1795 te Pijnacker (in confideratie genoomen zijnde, dat de afkondiging der oproeping, geen tweemaal vier en twintig uuren bevoorens, en mitsdien niet behoorlijk is gedaan) zij informeel, en over zulks moge worden gehouden als niet gefchied : voorts dat dè bevoorens gedaane aanftelling op den 25 February deezes jaars gefchied, mag blijven ftand houden, of wel, in geval de Vergadering mogt goedvinden, dat te Pynacker eene andere verkiezing moet gefchieden, dat alsdan mogte worden gedecreteerd, dat de oproeping van de Burgery ajdaar ten dien einde behoorlijk tweemaal vier en twintig uuren te voren zal behooren te gefchieden , en dat daar van aan de Requestranten mag worden verleend Decreet of Refolutie in forma.

Waar op, na deliberatie, goedgevonden is, de voorfz. Requeste en Bijlaage, bij appoinctement te (tellen in handen van het Committé van Voorlichting, om te dienen van advis, met terug zending.

Xs geleezen de Requeste van de Regeering van Maasluis, mitsgaders den Kerkenraad van de Gereformeerde

Sluiten