Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*

rilOHIllHC VA*

vonden aldaar den Bode Kips, medegebragt hebbende een Misfive van uw Committé, behelzende het declinatoir antwoord, door de Reprsfentanten des Franfchen Volks, op uwe voorzcide Nota gegeeven, en wierd als toen gerefolveert den volgenden dag, zijnde dingsdag den 12 Mey, te Alkmaar te blijven, en dezelve te befteeden, aan het reguleeren der verdere werkzaamheeden en aan het doen van Aanfchrijvingen aan de omliggende Plaatfen , en refolveerden eindelijk Commisfarisfen, op den 21 Mey voor eenige dagen met de Commisfie te fupercedeeren, en als dan eenen keer na 's Hage te doen.

Des Woensdag den 13 Mey vertrokken Commisfarisfen na Schermerhorn, alwaar zij met overleg der Weldenkende tot Schout aanftelden den Burger Ary Otter, en dat wel in plaats van den Burger Buisman, dewelke op hun aanraaden voor dien post had bedankt. — Veele en langduurige debatten, vielen hier voor, over twee Leden der Municipaliteit, welke door de aldaar fubfifteerende Sociëteit wierden opgegeeven, als vallende in de termen van UI. Aanschrijving van den 8 April deezes jaars; dog bij naauwkeurig onderzoek bleek het aan Commisfarisfen ten vollen, dat de befchuldiging geheel was ongegrond, en alleen voortfproot uit een zeker efprit de Corps; weshalven de geheele Municipaliteit wierd gecontinueert, gelijk meede gefchiedde te Zuidfchermer, werwaards Commisfarisfen zig vervolgens b> gaaven, en alles in volmaakte ordre bevonden.

Des Donderdags den 14 Mey begaaven Commisfarisfen zig aan het Zand, alwaar zij zig bezig hielden, met het aanhooren van de bezwaaren van Burgers van onderfcheidene Pl?atfe, en befiooten, na rijp overleg met de weldenkende Opgezeetenen van de Zijpe, des avonds ten 7 uuren, de Municipaliteit te doen bijeenkomen , en uit dezelve te removeeren Jan Spierdijk en Klaas Maat, en in derzelver plaatfen aan te ftellen Arien Teun, en Hermanus Schreuder.

Vrijdag den 15 Mey aan de Helder gekomen zijnde, verfcheen aldaar voor Commisfarisfen een zeer groot aantal Vaderlandlievende Burgers, welke alle als uit eenen mond betuigden, dat op de Leden der aldaar fungeerende Municipaliteit, zo min als op de Ministers iets to zeggen was, waarop befiooten wierd dezelve te continueeren, en daar van aan de Gemeente kennis te geeven, zijnde wijders met de Municipaliteit fchikkingen gemaakt, ten einde weg te neemen het zo hatelijk onderfcheid en de osgelijkheid, die aldaar nog tusfchen die van de Gereformeerde en die van de Roomfche Godsdienst, vootnamenlijk het domeüicque van het Wees-

buis

Sluiten