is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den eerste july MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B e H 6 J V L y. 100

Aan geene Geëmployeerden», hoe genaamd, zal hij vermogen eenige fterke drank te geven ofte verkoopen, onder wat prastext hoegenaamd.

6.

Zul hij verpligt zijn zorge te dragen dat 's morgens ten 9 uuren het Comptoir open is; en Nota doen neemen of alle de Geempfoyeerdens op haar tijd op 't Comptoir zijn gekomen, die te Iaat komen annoteeren en daar van alle wèeken een lijst aan Commisfarisfen overhandigen, en die geene die te laat gekomen is zal 'hij doen adverteeren, om zig van geene ignorantie te bedienen, zullende de dèswegens te ontfangene Boetens. 's ueekeliiks ten overftaan van Commisfarisfen in -een Armbusfche geworpen worden.

7-

Alle dagen zal hij verpligt zijn aan Commisfarisfen een 'Rapport in te leveren, van alles wat relatief de Beleenbank ter zijner kennisfe is gekomen, en bij extra voor» • Vallen, in abfentie van Commisfarisfen hun direct berigt te doen toekomen.

8.

Hij zal telkens voor de middag, van de Klerken uit het Affchrijf- en Beleen Comptoir, afvraagen voor hun vertrek, de Gelden en Boeten door hun ontvangen, met eene fpecificque fchrifrefijke Opgave van ieder Klerk, en zal hij zorg moeten draagen dat deeze'Penningen met de Nota's accordeeren, alles ter zijner verantwoorde3 1'jkheid.

9-

's Morgens zal hij asfifteeren bij Commisfarisfen, en zal hij aan elk der Comparanten fuccesfivelijk als zij komén een Nummer ter hand doen ftellen, waarop zij bij Commisfarisfen geadmitteerd en aangediend zullen worden,

. • Icti

Hij zal verpligt zijn bij het overleveren der beleende Goederen te adfifteeren en de faftura's te verifieeren, als mede de orders aan de Pakhuisknegts te geeven, en behoorlijk zorgen dat dezelve het hun aangeweezen-werk verrigten, hij zal tusfchen beide de infpefties na de Pakhuizen doen bezorgen, de fleutels daar van aan Commisfarisfen verantwoorden, en bij ongeval zelve te verifieeren en aan Commisfarisfen rapporteeren.

ii.

Hij zal bij het betaalen der Intresfen, met behulp van de nodige Klerken, adfifteeren, daaglijks zal hij mede ean Commisfarisfen de ontfangene Intresfen verantwoorden