is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den eerste july MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEN 6 J TJ L Y. Ilf

dewater, in dato 5 deezer, tendeerende in ongemefureerde termen daar toe, dat het Committé Militair gelastzou de worden, de aangeftelde Commis van het Magazijn in hunne Stad, Paddenburg, weder af te ftellen, en daar toe te benoemen een hunner Burgers, als daar toe, hunnes oordeels, alleen geregtigd, en geen Vreemden.

Waar op gedelibereert zijnde, is goedgevonden en verftaan , de voorfz. Municipaliteit te refcribeeren; dat deeze Vergadering met eene onaangenaame gewaarwording de leclure van hunlieder voorfz. Brief gehoord, en alleen had te antwoorden, dat, vermits het met de principes van Vrijheid en Gelijkheid overeenftemt, dat alle lngezeetetien deezer Provimie ook een gelijk recht en aanfpraakhebben op alle zodanige Ampren en Bedieningen , die betrekking hebben op het algemeen, dierhalven geperfifteerd wierd bij de gedaane aanfteiling van den Burger Padden, burg, en dat zij gelast wordt, de gemelde Burger in haare Stad vrij en onverlet inwooning te doen genieten, en in zijne funcfien, hoegenaamd, niet te verhinderen.

Zullende hier van Extract, deezer aan dezelve worden gezonden tot naricht,

Ontfanpen eene Misfive van de provifioneele Raad dei Gemeente van Schoonhoven, van den 2 deezer, behelzende een aantal bedenkingen over het Plan of ontwerp tot het bijeenroepen eener Nationale Conventie &c, zijnde deze Misfive van den volgenden inhoud.

FRTÜEID. GELTKHEID. BROEDERSCHAP.

Burgers Reprefentanten t

Daar het bijeenroepen van een Nationaale Conventie, tot het ontwerp van een plan tot eene Conftitutie voói deze Republiek, zo allernoodzakelijkst is, verheugden wij ons te zien,, dat de Commisfie, om tot derzelver bij. een- oproeping, inrigting en werkzaamheden een plan te maken, daar mede in gereedheid was, dan op het plan zelf zouden wij wel deze en geene bedenkingen hebben, doch ter dezer gelegenheid is ons voorgekomen, of hei niet ter bereiking van 't oogmerk, dienftiger zoude zijn , dat men het maken van 't groot ontwerp eener Conftitutie, tot veel grooter eenvoudigheid bragt: en hier toe dunkt ons, dat beter ware, dat men uit alle de Provintien, Generaliteis Landen, te famen een kleiner getal Commisfarisfen benoemde. Bij voorbeeld : dertig ol veertig j dat men deze*tien guldens daags toeleide, dai H 5 mei

Ondewater tot last op het Commicté Militair, om Piwdenburg al» Commis van het Mjgazijn af te Hellen, enz»

Misfive van de provifioneele Raad der Gemeente van Schoonhoven, over het Plan der Nationaale Conventie.

I