is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den eerste july MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN Q JOL Ti 233

Dén ïtaan, als 15 Millioenen voor de Marine, tot 18 i' Millioenen voor de Landmagt, zo bevind het Committé ; op het oogenbiik, dat U Hoog Mog. de Organifatie der Armée als nu komen te arresteeren, in geene geringe verlegendheid, en deszelfs door de agtergebleven furnrsfementen der Bondgenooten, geheel ledige Kasfe, blijft buiten vermogen iets toe te brengen tot effectueeringe der geconcludeerde Organifatie.

't Is waar, de Provintie van Vriesland zal wederom op haar aandeel in mindering furneeren, eene fomma van ƒ50,000:—:—, ook vertrouwd het Committé, dat

i eene fomma van ƒ 60,000: —:— door Holland, nog de|| ze week in de Generaliteits Kasfe, ten behoeve der te

Organifeeren Armée, in Specie geftort zal worden. Dan, hoe zeer deeze beide fommen, na aftrek van I bet geen op dit refpeft reeds verfchuldigt is en het geen

ii verder waarfchijnlijk nog deeze week bij de afleevering I van Geweeren, Busfchen en Leederen Goed voor het .: Corps Jaagers met gereede Penningen prompt zal moeten

betaald worden, al eens gevoegd bij de reeds tot ultimo July voornoemd betaalde Soldijen der jegenswoordige

j Troupes toereikende mogten bevonden worden, om de zoo hoog noodzakelijke als fterk begeerd wordende Or-

; ganifatie der Armée oogenblikkelijk te ontginnen, indien

I nogtans r.iet voor het uiteinde deezer loopende maand

I door onverwijlde en prompte furnisfementen der Bondgenooten op dit refpect in mindering, of tot afdoening Van hunne aandeelen in twee vijfde der tien Millioenen, voor de Landmagt geadfigneerd, 's Lands Kasfe geftee-

1 vigd word zal al aanftonds het groote werk der organi. fatie gevaar loopen, van bij desfelfs geboorte in duigen te vallen, en nog grooter confufie en onheilen te veroorzaaken, dan ooit eenige wanbetaaling van Troupes

i bij deeze of geene Provinciën gerepartitieert, heeft kun-

3 neu te weeg brengen.

Het is daarom, dat het Committé U Hoog Mogende, en door U Hóóg Mogende, alle de Bondgenooten, bij deeze wil herinnerd en gewaarfchouwd hebben , dat, behalven meer andere en ook kostbaare betaalingen welke

; uit dé twee Vijfde dér geconfenteerde tien Millioenen moeten gevonden worden, de avance dewelke voor den

1 1 Augustus aanftaande volgens het nu gearresteerde Plan van Organifatie, alleenlijk ter dispofitie van de Militaire Agenten , ten behoeven der Armée in 'sLands Casfe moeten gereed leggen, niet minder bedraagen kan, dan ƒ600000:0:0 en dat alzoo vervolgens van maand tot

\ maand, en wel ter halve maand bij avance, gelijke fom53a uit 's Lands Casfe alleenlijk tot betaaling der gewone