Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 VERGADERING VAN

VRTHEID. GELTKHEID. BROE DE RSCH.iP,

Burgers, provilimecle Reprafentanten van het Folk van Holland.

w ij hebben op den 23 Junij Iaatstleeden bekoomen het Extract uit de Decreeten van Ulieden Vergadering daags te vooren genomen, waarbij door Ulieden op het rapport van den Adjunft-Procureur Generaal van Maan. nen ter voldoening aan de bevoorens in zijne handen geftelde Misfive van Schoonhoven met de daar toe behoorende Bijlaagen, betrekkelijk het gebeurde te Stolkwijk, is goedgevonden bet Officie Fiscaal van Holland te gelasten de daar gementioneérde gevangenen en herwaards overgebragte Militairen van den Fiscaal van het algemeen Bondgenoodfchap te Lande over te neemen en tegens dezelve het regt van het Volk van Holland waar te neemen, en dat daar van bij Extract aan ons zoude worden kennis, gegeeven, ten einde de Judicature deezér zaak ons aan te trekken; gelijk meede, om ons daar toe behoorlijk in ftaat te ftellen, alle de ftukken daar toe betrekkelijk in Originali aan ons ten fpoédigften zouden worden ter hand gefteld, die wij dan ook te gelijken tijd hebben ontvangen, welk een en ander door ons vervolgens is gefteld in handen van den Procureur Generaal, die nog tenzelven dage op zijn gedaan verzoek ingevolge hec voorzeijde Decreet, door ons is gequalificeerd tothetneemeti van informatien ter zaake voorfchreeve; zoo als dan ook bereids eenige Perfoonen, welke tot hier toe als de beleedigde partijen voorkoomen, voor onze Commisfarisfen zijn gehoort.

De Procureur Generaal heeft vervolgens op den 24 Juny aan ons gecommuniceerd dat hij ingevolge het voorzeijde Decreet had getragt de gemelde gevangene van den Fiscaal van het meergemelde Committé over te neemen, dan dat gemelde Fiscaal; fustineerende daar toe niet bevoegd te zijn zoo lang bij desweegens door het zelve Committé niet was geauctorifeerd en ongeneegen zijnde eenig verzoek tot zodanige authorifatie aan het zelve Committé te doen, hij Procureur Generaal met exhibitie van een Copie authenticq van den voorfchreeve Decreete zig bij een Memorie aan het voorfchreeve Committé had geaddresfeerd ten einde derzelver Advocaat Fiscaal te au. thorifeeren aan hem Procureur Generaal de gemelde Gevangenen over te geeven. Dat vervolgens de Secretaris van het zelve Committé zig bij den Procureur Generaal had vervoegd, gemelde Copie Authenticq en Memorie aan ii»m geresrj.ueert, eo, te. keuen gegeeven dut het gemelde

Comr

Sluiten