is toegevoegd aan je favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den eerste july MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i6 VERGADERING VAN

In de tweede plaats moeten wij remarqueeren, dat in UL. Publicatie en Aanfehrijving, waar bij bepaald is, dat een Commisfie van 24 Burgers zal benoemd worden omme 't gedrag van het vorig beduur te onderzoeken, om daar van een rapport te doen op den 1 September aanlbande, geene de minfte melding word gemaakt, bin- nen welken tijd die Commisfie zal moeten gereed zijn, om haare werkzaamheden te beginnen , en 't welk mis- ■ fchien (als daar inne niet word voorzien) ten gevolgen zal hebben, dat dezelve Commisfie van de hun opgelegde taak op de bepaalde tijd, geen behoorlijke of ten minfte een verhaast rapport zal kunnen of moeten uit- i brengen, en daar dit ftrijdig is met UL. intentien', vragen wij, of het niet noodzakelijk zal zijn, dat zo fpoedig mogelijk word bepaald de tijd wanneer de meergemelde Commisfie werkzaam moet beginnen te zijn.

En eindelijk , ten derden, kunnen wij niet voorbij ons aan UL. te addresfeeren, over eene ailergewigtigfte zaak, welke wij vinden tot onze grootfte verwondering in UL. Dagblad van den 26 Juny laatstleden op pag. 3.

„ Dat op de ingekome Misfive van de Staaten Ge- ■ „ neraal relatief de demarche, door de Gecommitteer„ den uic Bataafsch Braband bij H. H. M. gedaan, is : „ gerefolveerd, om aan Gecommitteerden ter Genera- . „ Iiteit te gelasten, om ter Vergadering van H. H. M. , h te declareeren, dat, in gevolge onverhoopt de Natio-

nale Conventie niet tot /land mogt komen of ouverrigter „ zake zoude moeten fcheidèn , deeze Provintie nu voor „ als dan zig verbind, om de Ingezeetenen der Ge„ neraliteits Landen &c"

Een uitdrukking, waarlijk, die ons, hoe zeer ingewikkeld, echter van het uiterfte belang voorkomt; en waar uit ten duidelijkfte conlteerd, dat de eene en on. verdeelbaarheid, waar door wij tot ons aanftaande geluk moeten naderen, nog door veelen word tegengewerkt, doch welke handelingen , ons geheel en al onbekend zijn, en wij op zodanige wijze (hoe zeer Burgerverte- < genwoordigers,) geheel en al onbewust worden gehouden Van de voornaamfte poinften van den welvaart, dier geenen, welken wij de eer hebben te reprafenteeren. Wij verzoeken dus met den meesten aandrang, dat ons omtrent dit gewigtig poinét nadere inligting word gegeeven, en niet alleen ons, maar dat Neêrlands Volk van dat alles worde onderricht.

Ook kunnen wij niet afzijn onder uw oog te brengen een Articul uit No. 48. Supplement aux Nouvelles politiques du Mecredi 17 Juny 1705, zijude een Courant die te

Bern