Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»en 14 july. 35*

rekend al* nog met zijne groote, dog dngtige vorderingen te voorfchijn te moeten komen, zcude hij met recht den aandagt der Reprajfentanten bezig mogen houden met te verzoeken, middelen te beraamen om den Requestrant betaling en fchavergoeding te doen geworden; dog dat de Requestrant te wel gevoelde het nut van het algemeen, om voor zijn eigen belang niét tot beter gelegen, beid in zijn lot (hoe hard ook) te berusten. Dat de Requestrant zig egter onweerftaanbaar verpligt rekenende, als Vader het welzijn en bellaan zijner Kinderen te behartigen, deze gelegenheid met gepaste vrijmoedigheid waarnam, om zijn Zoon Cornelis Hagen, in de Rechten gepromoveerd, de zorg van de Reprefentanten van het Volk van Holland, aan te beveelen, en te verzoeken, hem met zoodanig Ampt en Post te willen voorzien, als het best en gevoeglijkst naar't begrip der voorn. Re-

; prasfentanten zal geoordeeld worden, tot eenige verzagting in het rampfpoedig lot van den Requestrant, twijf-

1 felende hij derhalven niet, of deeze Vergadering, eenige oogenblikken deszelfs aandagt op het fmertelijk geval den

! Requestrant (zonder zijne fcluild) overgekomen, vestigende , zoude zijn verzoek billijk moeten hooren, en

i aan hem verleenen een gunftig appoinétement.

Waar op, na deliberatie, goedgevonden is de voorfz.

! Requeste en Bijlaagen, bij appoinctement te flellen in handen van de Committées van Algemeen Welzijn, Financie en Militaire zaaken, om daar op fpeciaal reguard te neemen,

Is gelezen de Requeste van Joost Hendrik Vos, Inwoonder onder Alphen, daar bij te kennen geevende, de redenen zijner tegenfpoeden als mede van zijne bekommerlijke en bekrompen omftandigheden, uit eenzugt voor 's Lands Vrijheid in het jaar 1787, hem overkomen zijnde toen een Man van 53 jaaren, verzoekende in den eenen of anderen post, overeenkomftig zijne be. - kwaamheid, het zij van Commis als anderzints, liefst, was het mogelijk, ten platten Lande, of in een dei kleine Steden of Forten, hoe eer hoe liever geplaatst t« worden; vertrouwende den Requestrant, dat het Vader land deszelfs waare Zoonen niet zal miskennen.

Waar op, na deliberatie, goedgevonden is, de voorfz, Requeste bij appoinctement te ftellen in handen van ds Committées van Algemeen Welzijn, van Financie er Militaire zaaken, om daar op reguard te neemen.

(^/ntfangen eëne Misfive van de Municipaliteit der Sta< Aa 3 Mai

Reqiiesre van J. H. Vos ora een post.

1 Misfive vbb

Sluiten