is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Zints XXVI. jann. - XXVIII. febr. MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 231 ->

Copie.

•Eerzaame , Proome, Dhcreete goede Vrienden! Iagevolge van de Authorifatie, vervat, in hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 1 dezer, om, voor zoo vee! de kleine Steden en het platte Land aangaat, de nodige ordre te ftellen , dat alle de Geweeren en Wapenrusting der Gf nootfchappen van Wapenoeffening, Vrij Corpfen of Schutterijen (voor zoo verre deze faatftf afgezonden zijn van de ordinaris Schutterijen of Burger Compagnien in de Steden) bij hun Edele Groot Mogende Refolutie van den 20 September laatstleden gcdisfolveerd en vernietigd, benevens de fcherpe Patroonen, Kruit en Granaaten, in de Hollandfche Magazijnen worden gebragt.

Hebben wij, ter executie van de eerstgemelde hun Ed. Groot Mog. Refolutie, goedgevonden, UL. door deezen te gelasten, om de bovengemelde Geweeren, &c. van het Genootfchap van WapenoeffeDing of Vrij Corps, het welk in UL. Diftrict heeft gefubfifteerd, ten fpoedigften te doen overbrengen naar het Magazijn te Woerden of Oudewater.

En van UL. verrichte dienaangaande, met toezending van een fpecificque Lijste van al hetzelve, aan ons kennisfe te geven.

Waartoe ons verlaatende, beveelen wij UL. de befcherminge Gods. Gefchreven in den Hage, den 3 Otfober 1787.

Onder ftond,

Ter Ordonnatie van de Gecommitteerde Raaden.

Was getekend,

A. J. Royer.

Waar op gedelibereert zijnde, is goedgevonden, dezelve Misfive te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om te dienen van confideratien en advis.

Eene