Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 238 >

Omtrent een

Cocarde yoor de

Hollandfche Arpide.

t\\n, rullende verder, op dat de Schippérs van neutraale Mogendheden niet zouden incurreeren de pcenaliteiten bij dat Placaat bepaald, Copie van het zelve aan alle de Ministers van Neutraale Mogendheden werden ter hand gefteld tot derzelver informatie.

D oor den Prajfident is wijders voorgedragen, dat de Generaal Pichegru bij hem was geweest en heeft voorgefteld dat om voor te komen dat de Hollandfche Armée vermits zij thans geen Cocarde heeft, niet daar toe kome om de Orange Cocarde weder op te fteeken, dezelve eene Cocarde te geeven waar toe hij de Franfche Nationaale proponeerde. Dat daar op de Prajfident aan denzelven Generaal had in bedenking gegeeven of het niet meer convenabel zoude zijn^, dat offchoon de couleuren dezelfde waren,daar in eenige onderfcheidinge werde geobferveerd, en dat zij beiden daar omtrend waren geconvenieerd zulks san deeze Vergadering alzoo voor te draagen, daar bij door den Prajfident voor redenen werdende geallegeerd, dat het voegzaamst zoude zijn dezelve volgens de Nationaale Vlag te voeren , welke gemeenlijk zeer verkeerdelijk genoemd is geworden de Prinfe Vlag, maar waarlijk is de oprechte Franfche, van welke die Natie zich voorheen heeft bediend , en aan Prins Willem den I. door de Koning Van Frankrijk, Hendrik de III , is toegeftaan te voeren op de Schepen die hij liet uitrusten', om ter Vrijbuit of met Lettres de Marqué tegen de Spanjaarden te kruisfen, na dat dezelve Willem den I. in Engeland niet had kunnen obtineeren om onder de Vlag van die Natie zijne Schepen te mogen laaten varen, en tot voorkoming dat het Scheepsvolk niet als Zeerovers wierd behandeld, daar *er geen Hollandfche Vlag als toen bekend was.

Waar op gedelibereerd zijnde, is goedgevoneen te decreteeren, dat de drie coleurige Vlag met horifontale Roode, Witte en Blaauwe even breede Streepenis, én gehouden moet worden voor de Nationaale Vlag, en de Gedeputeerden ter Generaliteit te gelasten het ter Vergadering van Hun Hoog Mog daar heen te dirigeeren, dat dit alzoo zal worden verklaard en bepaald, als mede dat aan de Armée van den Staat zullen worden gegeeven Cocardes van dezelve Coleuren, waar in zoo veel mogelijk met eenig onderfcheid van de Franfche, de horifontaale en evenwijdige loop der ftreepen zullen worden geobferveerd , waar van Modellen zullen worden gemaakt en ter Vergadering nader geè'xhibeerd, met welke bezorging mits deezen het Committé Militaire werd gechargeerd, gelijk ©ok om zorg te dragen dat de Oranje Echarpen, die tot

hier

Sluiten